PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Ketar )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ADARSH MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 185 1145 24 120 19 67 228 1332 5252 5032.000 1313 1257.990
2 ADARSJ MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 348 1683 44 153 11 34 403 1870 7964 7399.990 1991 1814.000
3 ASMA JAGRITI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 92 483 5 18 6 18 103 519 2072 2005.520 518 505.950
4 BISHUN DHARI RAM 153 823 22 106 2 4 177 933 3908 3573.300 977 889.420
5 CHANDRADEV BAITHA 305 1400 10 36 37 108 352 1544 5880 11547.990 1470 2877.980
6 GOPAL BAITHA 130 740 20 107 31 102 181 949 3524 3459.990 881 859.970
7 JAGRITI MAHILA SAWAYM SAHAYTA SAMUH 963 4750 24 108 112 395 1099 5253 19676 18707.020 4919 4666.270
8 JAGRITI MAHILA SWAYAN SAMITI 105 650 57 249 3 7 165 906 4196 3723.850 1049 923.690
9 JHARKHAND SWAYAN SAHAYTA SAMUH 58 279 13 63 0 0 71 342 1480 1232.000 370 308.000
10 JYOTI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 275 1229 93 402 51 174 419 1805 7520 6766.410 1880 1690.950
11 LALMUNI CHERO 288 1443 32 116 5 13 325 1572 6668 0.000 1667 0.000
12 LILI MAHILA SWAYM SAHAYTA SAMUH 233 1232 7 19 6 15 246 1266 0 0.000 0 0.000
13 MAA AMBE MAHILA SAMUH 198 1072 73 337 8 27 279 1436 6332 5740.370 1583 1415.090
14 MAA RAM PYARI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 95 423 151 809 8 30 254 1262 0 0.000 0 0.000
15 NIRMAL YADAV 458 2265 21 85 0 0 479 2350 0 0.000 0 0.000
16 PRABHU NARAYAN GUPTA 461 1976 64 263 25 80 550 2319 9688 9415.150 2422 2332.170
17 PRAMOD KUMAR 318 1354 22 75 202 661 542 2090 6032 5215.970 1508 1282.890
18 RAM BILAS BAITHA 388 1774 3 4 32 94 423 1872 7180 6393.390 1795 1595.800
19 RAM PAWAN RAM 359 1753 30 179 31 103 420 2035 12976 11688.000 3244 2919.000
20 RAM PRASAD RAM 393 2002 15 74 7 25 415 2101 8428 7811.810 2107 1936.890
21 RAM PRAVESH RAM 154 783 4 9 6 26 164 818 3244 2973.770 811 711.320
22 RAMA DEVI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 222 1001 12 39 5 19 239 1059 4340 3959.970 1085 990.000
23 RAVI RAM 267 1518 96 335 20 59 383 1912 8760 7704.530 2190 1865.010
24 SARSASWATI MAHILA SWYM SAHAYTA SAMUH 306 1320 33 144 6 12 345 1476 6204 5651.650 1551 1411.930
25 SHOBHNATH VISHWAKARMA 505 2500 59 277 37 124 601 2901 11652 10489.290 2913 2572.380
26 SHYAM SUNDAR BAITHA 227 1036 36 201 20 63 283 1300 27072 24560.000 6768 6134.990
27 SUDARSHAN CHAUDHARY 686 2942 18 29 28 88 732 3059 0 0.000 0 0.000
28 SUNIL RAM 242 1019 38 149 22 64 302 1232 5140 4406.320 1285 1088.560
29 SURESH RAM 333 1512 33 107 8 22 374 1641 6972 5945.990 1743 1478.000
30 TARA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 195 921 42 198 34 102 271 1221 10780 9627.980 2695 2400.000
Total 8942 43028 1101 4811 782 2536 10825 50375 202940 185032.26 50735 45928.25
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023