PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Ketar )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ADARSH MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 185 1142 24 120 27 92 236 1354 5240 10904.980 1310 2729.200
2 ADARSJ MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 348 1675 44 153 12 36 404 1864 7932 7235.540 1983 1767.840
3 ASMA JAGRITI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 92 481 5 18 21 57 118 556 2064 2092.000 516 523.000
4 BISHUN DHARI RAM 154 823 22 106 9 20 185 949 3908 3621.530 977 908.900
5 CHANDRADEV BAITHA 311 1416 10 36 51 143 372 1595 5944 5964.010 1486 1491.000
6 GOPAL BAITHA 135 752 20 107 32 103 187 962 3568 3381.480 892 846.890
7 JAGRITI MAHILA SAWAYM SAHAYTA SAMUH 970 4764 24 108 221 705 1215 5577 19728 19108.000 4932 4773.000
8 JAGRITI MAHILA SWAYAN SAMITI 105 650 57 249 10 27 172 926 4196 3568.000 1049 891.990
9 JHARKHAND SWAYAN SAHAYTA SAMUH 58 277 13 63 1 3 72 343 1472 1252.380 368 310.090
10 JYOTI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 276 1225 93 401 59 200 428 1826 7504 6836.000 1876 1704.980
11 LALMUNI CHERO 288 1443 32 116 9 26 329 1585 6668 0.000 1667 0.000
12 LILI MAHILA SWAYM SAHAYTA SAMUH 233 1227 7 19 7 20 247 1266 5104 4998.150 1276 1219.000
13 MAA AMBE MAHILA SAMUH 198 1071 73 337 19 53 290 1461 6328 0.000 1582 0.000
14 MAA RAM PYARI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 95 421 151 809 16 57 262 1287 0 0.000 0 0.000
15 NIRMAL YADAV 458 2264 21 85 0 0 479 2349 0 0.000 0 0.000
16 PRABHU NARAYAN GUPTA 466 1989 64 263 34 96 564 2348 9748 9580.350 2437 2385.910
17 PRAMOD KUMAR 321 1371 23 78 224 739 568 2188 6128 5555.350 1532 1382.000
18 RAM BILAS BAITHA 389 1763 3 4 53 156 445 1923 7136 0.000 1784 0.000
19 RAM PAWAN RAM 387 1891 34 196 68 237 489 2324 8516 7740.000 2129 1950.000
20 RAM PRASAD RAM 368 1872 11 56 25 94 404 2022 7796 6927.010 1949 1742.000
21 RAM PRAVESH RAM 155 781 5 14 11 49 171 844 3264 2841.990 816 709.940
22 RAMA DEVI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 223 1002 12 39 10 33 245 1074 4344 4040.000 1086 1010.000
23 RAVI RAM 269 1522 96 335 38 99 403 1956 8776 5476.660 2194 1362.950
24 SARSASWATI MAHILA SWYM SAHAYTA SAMUH 306 1319 33 144 10 23 349 1486 6200 5699.950 1550 1419.880
25 SHOBHNATH VISHWAKARMA 507 2507 59 277 96 323 662 3107 11680 15660.350 2920 3874.000
26 SHYAM SUNDAR BAITHA 228 1037 36 201 45 135 309 1373 5156 4.000 1289 0.000
27 SUDARSHAN CHAUDHARY 684 2928 18 29 71 207 773 3164 21860 20084.800 5465 5002.000
28 SUNIL RAM 242 1018 38 149 36 101 316 1268 5136 4842.050 1284 1200.880
29 SURESH RAM 334 1518 33 107 9 23 376 1648 6996 5957.640 1749 1463.960
30 TARA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 205 946 42 198 45 130 292 1274 10872 9744.000 2718 2435.000
Total 8990 43095 1103 4817 1269 3987 11362 51899 203264 173116.22 50816 43104.41
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024