PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Bardiha)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJEET KUMAR GUPTA 295 1327 30 113 29 71 354 1511 6148 5828.000 1537 1455.000
2 AMBEDAKAR SWAYAN SAHAYTA SAMUH 226 943 6 12 16 54 248 1009 3940 3487.940 985 865.850
3 ANIRUDHA YADAV 434 2165 32 155 23 71 489 2391 0 0.000 0 0.000
4 ANITA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 257 1118 28 87 16 38 301 1243 5256 5192.000 1314 1292.000
5 ARSUDDIN ANSARI 654 2679 28 85 69 231 751 2995 11500 11039.970 2875 2752.970
6 FATMA KHATUN 417 1586 14 30 21 72 452 1688 6716 6073.990 1679 1508.710
7 KAPIL DEO RAM 246 1223 37 146 11 33 294 1402 5928 5600.000 1482 1392.000
8 LALITA SWAYAN MAHILA SAMUH 985 3825 85 286 46 155 1116 4266 0 0.000 0 0.000
9 MANDEV PASWAN 176 871 18 70 15 53 209 994 3988 3656.000 997 903.000
10 MD HANIF ANSARI 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0.000 0 0.000
11 MO BARDIHA 0 0 26 109 0 0 26 109 910 910.000 0 0.000
12 NURI SWYAM SHAYATA SAMUH 252 1179 6 19 14 47 272 1245 4884 4664.000 1221 1155.990
13 PARVATI MAHILA MANDAL SAMITI 22 101 33 130 19 68 74 299 1328 1223.990 332 305.320
14 RAM NARESH YADAV 255 1163 21 38 4 12 280 1213 5240 4933.380 1310 1238.000
15 RAVIDAS MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 252 918 23 60 8 21 283 999 4316 3076.000 1079 749.000
16 SARSWATI SAWAYAN SAHAYTA SAMUH 323 1437 25 74 33 106 381 1617 6448 5955.980 1612 1477.000
17 SHEKH KURBAN ANSARI 260 1168 12 41 11 27 283 1236 5008 4558.000 1252 1123.000
18 SHIV KUMAR RAJWAR 280 1083 36 103 44 150 360 1336 5340 4832.000 1335 1201.000
19 SHIVSHANKAR PRASAD 427 1991 36 166 61 168 524 2325 8972 8595.410 2243 2148.000
20 SHYAMLAL RAM 841 3732 132 470 44 138 1017 4340 18624 16143.710 4656 4024.330
21 SUNIL URAON 354 1598 42 223 28 76 424 1897 25248 22052.000 6312 5477.990
22 UMESH RAJWAR 373 1820 25 75 29 98 427 1993 17536 15859.990 4384 3932.000
23 URAON MAHILA VIKAS SAMITI 84 493 27 84 30 110 141 687 2728 2159.990 682 526.910
24 VIDYA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 314 1004 36 77 15 42 365 1123 5024 4675.990 1256 1169.000
Total 7727 33424 758 2653 587 1844 9072 37921 155082 140518.34 38543 34697.07
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023