PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Bardiha)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJEET KUMAR GUPTA 294 1319 30 113 0 0 324 1432 6116 0.000 1529 0.000
2 AMBEDAKAR SWAYAN SAHAYTA SAMUH 203 889 3 8 0 0 206 897 3640 0.000 910 0.000
3 ANIRUDHA YADAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
4 ANITA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 272 1245 28 83 0 0 300 1328 5764 0.000 1441 0.000
5 ARSUDDIN ANSARI 591 2557 23 70 0 0 614 2627 10872 0.000 2718 0.000
6 FATMA KHATUN 383 1490 14 29 0 0 397 1519 6352 0.000 1588 0.000
7 KAPIL DEO RAM 248 1213 39 152 0 0 287 1365 5944 0.000 1486 0.000
8 LALITA SWAYAN MAHILA SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
9 MANDEV PASWAN 170 857 17 68 0 0 187 925 3904 0.000 976 0.000
10 MD HANIF ANSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
11 MO BARDIHA 0 0 26 108 0 0 26 108 910 0.000 0 0.000
12 NURI SWYAM SHAYATA SAMUH 243 1160 6 19 0 0 249 1179 4808 0.000 1202 0.000
13 PARVATI MAHILA MANDAL SAMITI 32 131 33 130 0 0 65 261 1448 0.000 362 0.000
14 RAM NARESH YADAV 267 1237 20 42 0 0 287 1279 5508 0.000 1377 0.000
15 RAVIDAS MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 210 862 23 60 0 0 233 922 4092 0.000 1023 0.000
16 SARSWATI SAWAYAN SAHAYTA SAMUH 323 1433 25 74 0 0 348 1507 6432 0.000 1608 0.000
17 SHEKH KURBAN ANSARI 244 1041 12 37 0 0 256 1078 4500 0.000 1125 0.000
18 SHIV KUMAR RAJWAR 266 1050 33 100 0 0 299 1150 5124 0.000 1281 0.000
19 SHIVSHANKAR PRASAD 412 1883 33 147 0 0 445 2030 8456 0.000 2114 0.000
20 SHYAMLAL RAM 796 3513 130 463 0 0 926 3976 17692 0.000 4423 0.000
21 SUNIL URAON 1282 5296 124 493 61 217 1467 6006 24656 0.000 6164 0.000
22 UMESH RAJWAR 748 3834 51 223 22 70 821 4127 16764 0.000 4191 0.000
23 URAON MAHILA VIKAS SAMITI 85 492 22 79 0 0 107 571 2584 0.000 646 0.000
24 VIDYA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 317 1009 36 77 0 0 353 1086 5044 0.000 1261 0.000
Total 7386 32511 728 2575 83 287 8197 35373 150610 0 37425 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024