PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : CHATRA)(Block : Mayur Hand)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 mayurhand RITA DEVI MUNNA SHG 94 479 14 56 23 99 131 634 2308 2184.000 577 545.000
2 soki SITAFAL MAHILA MANDAL 364 1874 30 116 48 192 442 2182 8336 8024.000 2084 1998.000
3 belkori ASHOK BITHA 185 903 24 110 62 208 271 1221 4284 4077.600 1071 1021.870
4 belkori GULAB PHOOL SHG 186 858 20 77 37 153 243 1088 3992 935.980 998 233.970
5 belkori KARISHMA MAHILA MANDAL 166 880 20 95 22 78 208 1053 8704 8000.640 2176 1899.970
6 belkori OM PRAKASH BHAGAT 166 799 51 228 34 88 251 1115 0 0.000 0 0.000
7 belkori PHOTO DEVI RUPA SHG 130 645 72 310 2 5 204 960 4596 4420.000 1149 1103.980
8 fulang GAJADHAR SAW 156 729 17 74 15 63 188 866 3392 3132.000 848 777.000
9 fulang KAUSHLYA DEVI SHG 156 798 16 73 7 26 179 897 3640 3576.000 910 892.990
10 fulang RAJKISOR PRASAD 137 784 40 186 1 7 178 977 4256 4104.000 1064 1026.000
11 fulang SHYAMSUNDAR SINGH 286 1447 25 111 20 73 331 1631 6488 6007.830 1622 1493.650
12 fulang YUGAL SINGH 93 372 36 118 7 39 136 529 2496 2360.000 624 590.000
13 husia ADITYA PD BAGHAT 220 1044 56 213 21 62 297 1319 5748 5592.000 1437 1391.000
14 husia DEWENDRA KUMAR SINGH 240 1169 147 615 38 132 425 1916 8792 8348.730 2198 2055.620
15 husia ROBEDA KHATUN CHANDNI SHG 175 949 23 107 38 143 236 1199 4444 4186.630 1111 1066.990
16 Husia VINOD SAW 155 807 19 75 41 147 215 1029 3760 3815.990 940 941.000
17 kadgawa DHNESHWAR PRASAD BHAGAT 254 1139 111 439 44 145 409 1723 7664 7216.000 1916 1803.000
18 kadgawa kalla ANANT SINGH 49 226 43 174 12 50 104 450 2108 1955.990 527 488.910
19 kadgawa KIRAN DEVI 118 476 16 79 20 90 154 645 2352 2216.000 588 556.960
20 kadgawa PRAMILA DEVI 192 907 22 89 27 103 241 1099 4244 3976.000 1061 994.000
21 kadgawa RAMBRIKSH RANA 213 1025 3 17 47 165 263 1207 4184 4059.990 1046 1007.000
22 kadgawa SITARAM SINGH 193 933 20 93 29 117 242 1143 4292 4058.650 1073 1012.840
23 karma BABULAL DANGI 161 905 13 64 22 74 196 1043 3984 2884.000 996 717.920
24 karma DWARIKA PRSAD KESHRI 88 404 16 71 15 57 119 532 2064 1928.000 516 478.000
25 karma PRATIMA DEVI PRABHA SHG 189 969 24 121 47 149 260 1239 4548 4267.710 1137 1050.840
26 karma RAM SEWAK RAM 214 1067 23 91 26 97 263 1255 4912 4766.970 1228 1177.000
27 karma RAMDHIN YADAV 212 1179 9 41 9 28 230 1248 4968 4812.990 1242 1192.990
28 karma USHA DEVI 124 649 44 190 7 29 175 868 3828 3747.000 957 940.000
29 manjgawa BIJAY YADAV 213 1011 6 29 69 250 288 1290 4212 3860.000 1053 957.000
30 manjgawa RAMRAKSHA SINGH 148 776 22 100 31 73 201 949 3720 3587.990 930 896.970
31 manjgawa SARSWATI SHG UDHHULWA DEVI 135 669 22 109 21 75 178 853 3292 2823.580 823 698.600
32 manjgawa SHIVA RAM 125 693 10 46 22 89 157 828 3052 2971.990 763 742.740
33 MANJHGANWA RAJESH KUMAR SINGH 140 693 17 78 18 65 175 836 3248 2899.960 812 725.000
34 Manjhganwa UMA MAHILA MANDAL SUDHA DEVI 190 876 3 13 21 69 214 958 3588 3324.000 897 827.000
35 mayurhand NILAM DEVI BHADRAKALI SHG 155 820 26 113 26 105 207 1038 4008 3956.640 1002 979.860
36 mayurhand SARYU PRASAD 193 990 34 169 20 72 247 1231 4912 4845.000 1228 1189.000
37 mayurhand SATENDRA KUMAR SINGH 208 951 63 283 48 177 319 1411 5568 5169.940 1392 1288.910
38 pandani MASO NILAM DEVI 281 1326 63 304 42 125 386 1755 7068 6443.960 1767 1616.000
39 pandni CHANCHLA DEVI GULAB PHOOL SHG 137 630 40 192 45 158 222 980 3640 3091.980 910 764.990
40 pandni DURGA MAHILA SAMUHA 111 472 44 157 32 108 187 737 3120 2731.750 780 681.900
41 pandni GANESH SINGH 242 978 65 269 122 437 429 1684 5732 5271.690 1433 1322.490
42 pandni USHA DEVI 76 326 53 215 19 85 148 626 2788 2644.000 697 651.990
43 petaderi MAHABIR BHUIYAN 181 929 31 140 43 159 255 1228 4584 4292.000 1146 1073.000
44 petaderi SARSWATI DEVI DURGA SHG 205 1131 2 5 46 154 253 1290 4580 4615.980 1145 1153.000
45 petaderi SUSHILA SHG 154 790 29 124 38 134 221 1048 3972 3933.000 993 985.000
46 PTG Mayurhand 0 0 40 120 0 0 40 120 1400 0.000 0 0.000
47 soki BINOD KUMAR MEHTA 357 1900 23 104 30 105 410 2109 8244 8063.990 2061 2013.990
48 soki LACHWA DEVI BHADRAKALI SHG 369 1921 21 85 21 70 411 2076 8272 8071.580 2068 2023.050
49 SUSPEND mayurhand PAREM KUMAR SINGH 187 993 19 69 16 71 222 1133 4504 4037.180 1126 1034.480
Total 8723 43291 1587 6757 1451 5200 11761 55248 217888 201290.91 54122 50081.47
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023