PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : DHANBAD)(Block : Dhanbad-Cum-Kenduadih-Cum-Jagata)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJIT KUMAR 317 1338 28 143 23 58 368 1539 6136 5356.000 1534 1339.000
2 BAJRANG BALI SHG 135 536 2 10 3 6 140 552 2200 2084.000 550 521.000
3 BALMIKI PANDEY 1 2 0 0 1 4 2 6 0 0.000 0 0.000
4 BINOD KUMAR MAHATO 111 456 25 106 9 13 145 575 2524 2260.000 631 565.000
5 CHINTAMANI SAW 89 386 0 0 11 18 100 404 1544 1464.000 386 366.000
6 DASHARATH CHAUDHARY 162 728 37 169 23 58 222 955 3948 3756.000 987 939.000
7 FULCHAND SAW 175 788 27 120 17 42 219 950 3908 3568.000 977 888.000
8 HINGALI SELF HELP GROUP 201 886 16 46 22 42 239 974 3992 3884.000 998 967.000
9 JAI MAA DESHWALI SHG 197 767 15 75 7 18 219 860 3488 3228.000 872 807.000
10 JAI MAA KALI SHG 202 846 18 75 17 42 237 963 3888 3144.000 972 788.000
11 JAI MAA TARA SHG 162 791 18 80 20 42 200 913 3668 3472.000 917 868.000
12 KALPNA DEVI 335 1352 6 21 35 76 376 1449 5576 5380.000 1394 1345.000
13 KAMLI DEVI 150 710 3 16 7 22 160 748 2924 2524.000 731 637.000
14 KIRTAN BAURI 103 368 0 0 7 14 110 382 1472 984.000 368 246.000
15 LAKSHMI SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
16 LAL MOHAN MAHATO I 73 314 0 0 5 8 78 322 1256 1148.000 314 287.000
17 LAXMAN KUMAR RAWANI 193 768 19 75 19 46 231 889 3604 3384.000 901 846.000
18 MATA SHG 222 918 10 50 26 56 258 1024 3952 3704.000 988 926.000
19 MEGHNATH DAS 371 1475 35 132 28 63 434 1670 6880 6444.000 1720 1611.000
20 MINA DEVI 301 1228 16 58 25 52 342 1338 5360 4764.000 1340 1191.000
21 MOONIDIH SWAYAM SAHAYTA SAMUH 143 608 5 13 3 9 151 630 2572 2564.000 643 641.000
22 MOTHER TERESA SHG 492 1850 7 23 85 216 584 2089 7604 5992.000 1901 1499.000
23 NRLM Laxmi SHG 220 1016 1 4 15 30 236 1050 4092 3948.000 1023 987.000
24 RAJAN BAURI 374 1515 29 149 15 32 418 1696 6872 5856.000 1718 1464.000
25 RAJESH PRASAD 427 1790 45 230 55 139 527 2159 8420 9008.000 2105 2252.000
26 RAMA SHANKAR PRASAD 144 565 20 95 9 17 173 677 2820 2660.000 705 665.000
27 RAMLAL MAHATO 231 983 35 131 3 6 269 1120 4912 4204.000 1228 1051.000
28 SAHDEV RAM 128 488 11 61 17 28 156 577 2260 1900.000 565 475.000
29 SAI SHG 301 1360 42 195 14 35 357 1590 6616 5480.000 1654 1370.000
30 SARASWATI SWANG SAHAYTA SAMUH 294 1278 22 114 54 179 370 1571 5724 5564.000 1431 1391.000
31 Sayed Meraj Ahmad 251 1076 33 160 25 58 309 1294 5228 4384.000 1307 1101.000
32 SHRIMANT BAURI 96 429 0 0 6 16 102 445 1716 1620.000 429 405.000
33 SHRIMATI SULOCHANA DEVI 234 979 48 186 13 27 295 1192 5260 4956.000 1315 1248.000
34 SMT URMILA DEVI SECRETARY 132 507 10 42 7 10 149 559 2304 1968.000 576 492.000
35 SRI ANAND KUMAR PATEL 223 896 11 55 12 29 246 980 3892 3856.000 973 964.000
36 SURESH KUMAR MAHTO 152 653 20 90 39 70 211 813 3172 3048.000 793 758.000
37 UJALA SWANG SAHAYTA SAMUH 278 1328 20 105 16 34 314 1467 5872 5740.000 1468 1435.000
38 UMA SHG 246 1043 34 135 3 6 283 1184 5124 4888.000 1281 1222.000
Total 7866 33021 668 2964 696 1621 9230 37606 150780 138184 37695 34557
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023