PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : PALAMU)(Block : Mohammad Ganj)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BASHIR KHAN 325 1610 22 77 14 29 361 1716 7056 6668.000 1764 1665.000
2 BHAWESH KUMAR SINGH 426 1788 11 36 107 338 544 2162 12744 11874.550 3186 2950.180
3 BIMLESH KUMAR 425 2014 5 26 59 184 489 2224 0 0.000 0 0.000
4 BINOD KUMAR SINGH 297 1326 1 5 46 136 344 1467 5332 4660.830 1333 1170.720
5 DEVI SHG 358 1705 9 30 38 95 405 1830 0 0.000 0 0.000
6 GUPTA RAM 363 1684 5 21 54 158 422 1863 6876 6531.070 1719 1620.760
7 GUPTA SHG 228 1112 9 53 13 44 250 1209 4700 4403.930 1175 1087.460
8 JAGDEV SWAM SAHAYATA SAMUH 324 1404 16 36 55 159 395 1599 6064 5752.490 1516 1440.000
9 JANVIKASH MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 150 796 5 13 7 22 162 831 10396 9447.970 2599 2370.000
10 JAVED KHAN 122 548 5 18 27 96 154 662 8300 7443.920 2075 1860.930
11 JAY MA SHG 310 1209 16 31 20 57 346 1297 0 0.000 0 0.000
12 JHARKHAND VIKASH SWAM SAHAYATA SAMUH 113 533 3 11 8 24 124 568 10412 9485.970 2603 2376.840
13 LAXMI SHG 145 825 6 23 4 17 155 865 3468 3311.950 867 826.940
14 LAXMI SWAM SAHAYATA SAMUH 323 1376 11 45 30 92 364 1513 5812 5392.000 1453 1352.000
15 MAA SHARDA SWAYAM SAHYATA SAMUH 331 1502 6 26 60 160 397 1688 6176 5608.000 1544 1402.000
16 MAHILA UTHAN SWAM SAHAYATA SAMUH 310 1471 3 10 21 61 334 1542 0 0.000 0 0.000
17 MANISHANKAR SINGH 291 1190 28 111 36 132 355 1433 5544 5075.840 1386 1246.780
18 MD SAUD KHAN 220 1122 8 23 18 59 246 1204 4712 4489.940 1178 1122.890
19 NAGENDRA PRASAD GUPTA 240 1032 7 34 79 276 326 1342 4324 4123.280 1081 1019.950
20 NAGENDRA PRASAD SINGH 217 985 12 12 31 98 260 1095 4276 3883.370 1069 970.230
21 PARWATI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 227 1007 17 69 17 46 261 1122 4504 4503.680 1126 1125.820
22 PRABALI PASWAN 143 690 0 0 12 35 155 725 2760 2460.000 690 615.000
23 PRABHAT SWAM SAHAYATA SAMUH 118 549 19 79 16 47 153 675 2728 2524.000 682 623.000
24 PTG MOHAMMADGANJ BSO 4 6 26 89 1 1 31 96 934 875.000 6 0.000
25 SATENDRA NARAYAN SINGH 263 1162 6 15 41 122 310 1299 4816 4788.000 1204 1193.000
26 SATYENDRA NARAYAN SINGH 324 1509 18 68 19 61 361 1638 6540 6524.000 1635 1631.000
27 SHOBHA SHG 169 818 2 14 9 26 180 858 3328 2844.350 832 720.250
28 SUDESHWAR RAM 100 401 4 7 57 211 161 619 1716 1628.000 429 405.000
29 SUDHA SWAM SAHAYATA SAMUH RANADIH 240 1070 24 122 9 27 273 1219 4952 4308.000 1238 1073.000
30 SUNITA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 232 1221 11 32 17 48 260 1301 5192 4721.580 1298 1179.170
31 TAUFIK KHAN 447 2087 22 120 58 199 527 2406 8964 7935.750 2241 1969.630
32 VANDANA SHG 184 751 0 0 13 50 197 801 3004 2673.390 751 663.620
33 VIJAY SINGH 244 1270 1 5 20 53 265 1328 5108 4911.980 1277 1224.920
34 VIKRAMADITYA SINGH 404 1703 33 99 30 105 467 1907 7736 7167.970 1934 1787.910
Total 8617 39476 371 1360 1046 3268 10034 44104 168474 156018.81 41891 38694
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024