PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : PALAMU)(Block : Mohammad Ganj)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BASHIR KHAN 311 1559 22 77 15 30 348 1666 6848 6464.000 1712 1615.000
2 BHAWESH KUMAR SINGH 385 1636 11 37 128 444 524 2117 6852 6397.990 1713 1599.990
3 BIMLESH KUMAR 415 1981 5 26 62 211 482 2218 8060 6937.930 2015 1736.570
4 BINOD KUMAR SINGH 296 1344 1 5 39 118 336 1467 5404 4859.580 1351 1214.570
5 DEVI SHG 354 1718 10 32 34 87 398 1837 7152 6539.990 1788 1635.000
6 GUPTA RAM 356 1692 5 21 58 177 419 1890 6908 6059.060 1727 1513.880
7 GUPTA SHG 214 1077 9 55 17 67 240 1199 4560 4343.070 1140 1086.190
8 JAGDEV SWAM SAHAYATA SAMUH 311 1384 16 36 55 162 382 1582 5984 5515.910 1496 1378.950
9 JANVIKASH MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 149 794 5 13 8 28 162 835 3316 3135.980 829 782.990
10 JAVED KHAN 119 542 5 18 23 87 147 647 2308 2288.000 577 572.000
11 JAY MA SHG 310 1214 16 31 19 55 345 1300 5304 4707.290 1326 1170.630
12 JHARKHAND VIKASH SWAM SAHAYATA SAMUH 113 543 3 11 5 14 121 568 2252 2030.290 563 510.990
13 LAXMI SHG 147 844 6 24 6 24 159 892 3544 3216.010 886 808.990
14 LAXMI SWAM SAHAYATA SAMUH 314 1344 11 46 28 93 353 1483 5684 5500.000 1421 1381.970
15 MAA SHARDA SWAYAM SAHYATA SAMUH 327 1581 6 26 52 140 385 1747 6492 3582.890 1623 908.670
16 MAHILA UTHAN SWAM SAHAYATA SAMUH 298 1450 3 10 23 86 324 1546 5884 5614.000 1471 1404.000
17 MANISHANKAR SINGH 281 1167 28 111 39 139 348 1417 5452 4838.000 1363 1218.000
18 MD SAUD KHAN 219 1187 8 26 7 25 234 1238 4976 4776.000 1244 1194.000
19 NAGENDRA PRASAD GUPTA 197 868 7 35 95 338 299 1241 3668 3258.530 917 813.560
20 NAGENDRA PRASAD SINGH 210 1052 12 12 35 108 257 1172 4544 4143.180 1136 1032.350
21 PARWATI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 220 992 17 70 20 59 257 1121 4444 4471.980 1111 1117.900
22 PRABALI PASWAN 139 682 0 0 10 31 149 713 2728 2576.000 682 643.980
23 PRABHAT SWAM SAHAYATA SAMUH 122 575 19 78 17 51 158 704 2832 2568.000 708 641.000
24 PTG MOHAMMADGANJ BSO 1 1 26 90 3 5 30 96 914 770.000 1 0.000
25 SATENDRA NARAYAN SINGH 256 1151 6 15 33 98 295 1264 4772 4728.000 1193 1182.000
26 SATYENDRA NARAYAN SINGH 321 1502 18 68 7 23 346 1593 6512 6344.000 1628 1586.000
27 SHOBHA SHG 166 816 2 14 10 29 178 859 3320 2986.120 830 757.600
28 SUDESHWAR RAM 78 299 4 7 77 307 159 613 1308 1063.860 327 265.990
29 SUDHA SWAM SAHAYATA SAMUH RANADIH 239 1076 24 124 7 20 270 1220 4976 4243.920 1244 1065.990
30 SUNITA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 237 1255 11 33 18 53 266 1341 5328 4758.390 1332 1195.080
31 TAUFIK KHAN 425 2051 22 120 72 250 519 2421 8820 7309.050 2205 1824.360
32 VANDANA SHG 183 833 1 1 11 45 195 879 3360 3138.600 840 789.120
33 VIJAY SINGH 241 1265 1 5 21 61 263 1331 5088 4935.970 1272 1233.970
34 VIKRAMADITYA SINGH 397 1696 33 98 31 113 461 1907 7708 6816.000 1927 1704.000
Total 8351 39171 373 1375 1085 3578 9809 44124 167302 150917.59 41598 37585.29
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023