PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LATEHAR)(Block : Garu)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AADITYA PRASAD 220 905 152 669 16 40 388 1614 7876 7459.940 1969 1860.960
2 BIRENDRA RAM 100 395 19 75 3 11 122 481 2112 1827.980 528 456.970
3 CHAMELI DAL SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 141 658 39 164 12 43 192 865 3724 3332.000 931 833.000
4 CHAMPA SYAW SAHAYTA SMUH 27 63 43 182 4 6 74 251 1456 1456.000 364 364.000
5 CHANDRAMUKHI SWAYAM SAHAYATA SAMUH DABRI 140 483 166 707 11 32 317 1222 6580 5628.000 1645 1407.000
6 DAYA DEVI 84 331 148 588 15 47 247 966 5468 4859.720 1367 1214.900
7 DEEPAK SYAW SHAYTA SMUH 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0.000 0 0.000
8 GOPAL PRASAD SAW 235 970 228 974 24 75 487 2019 10264 9520.190 2566 2377.250
9 JAY SRI RAM SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 128 495 74 291 2 10 204 796 4052 3608.000 1013 902.000
10 JULFAN SINGH 398 1413 84 373 14 47 496 1833 8004 6388.000 2001 1594.000
11 KAMAL MAHILA SWANY SAHAYATA SAMUH KARWAI 135 672 81 323 2 3 218 998 4956 4900.000 1239 1225.000
12 MAHAVIR PARAHIYA SWYAM SHAYATA SAMUH 42 148 51 224 4 12 97 384 2020 1819.990 505 455.000
13 MAHILA VIKASH SWAYAM SAHAYATA SAMUH 259 864 123 424 4 7 386 1295 6900 5696.000 1725 1420.000
14 NILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 290 1330 15 81 4 15 309 1426 5740 5296.000 1435 1324.000
15 NILAMBAR PITAMBAR MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 175 644 50 194 8 19 233 857 3976 3532.000 994 883.000
16 PTG GARU BSO 19 40 609 2519 17 37 645 2596 21475 21467.000 40 38.000
17 RAJARAM PRASAD 87 361 16 58 1 2 104 421 1892 1804.000 473 451.000
18 RAVINDRA KUMAR SINGH 72 313 46 184 10 28 128 525 2540 2472.000 635 618.000
19 SAMBHU BATHA 236 920 74 375 14 29 324 1324 5748 5465.550 1437 1371.800
20 SANGEETA DEVI 389 1535 31 125 29 77 449 1737 7008 6711.280 1752 1676.950
21 SARNA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 98 446 61 281 5 18 164 745 3492 3151.960 873 801.980
22 SHAMBHU PRASAD 222 859 123 551 12 24 357 1434 6880 6312.000 1720 1578.000
23 SHIV PRASAD SAO 104 393 112 588 19 49 235 1030 4708 4603.810 1177 1150.840
24 Shree Ravindra Prasad Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
25 SINGI DAI MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 105 366 78 313 11 30 194 709 3648 3315.990 912 827.970
26 SUKHADEW URAON 155 687 138 578 8 14 301 1279 6612 6540.000 1653 1635.000
27 SURANTI DEVI 40 164 80 353 8 21 128 538 2896 2524.000 724 631.000
28 SURENDRA PRSAD 212 849 17 57 4 7 233 913 3872 3748.000 968 937.000
29 UJALA MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 65 262 135 609 5 17 205 888 4828 4496.000 1207 1124.000
30 UMESH PRASAD 204 765 141 650 28 74 373 1489 7008 6560.000 1752 1640.000
Total 4382 17331 2934 12510 295 798 7611 30639 155735 144495.41 33605 30798.62
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023