PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : PAKUR)(Block : Amrapara)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 PTG AMRAPARA BSO I 19 43 1438 5067 2 3 1459 5113 50502 50502.000 43 43.000
2 PTG AMRAPARA BSO II 22 46 1389 5438 4 10 1415 5494 48799 48799.000 46 46.000
3 ADEEWASE SHG 365 1778 0 0 0 0 365 1778 7112 6860.000 1778 1714.000
4 Ajay Hembram 280 1299 0 0 3 13 283 1312 5196 5124.000 1299 1281.000
5 Archana Devi 373 1690 0 0 11 26 384 1716 6760 6612.000 1690 1653.000
6 Baburam Hembram 406 1870 0 0 4 13 410 1883 7476 7099.980 1869 1774.970
7 Beena Kumari 360 1463 0 0 18 56 378 1519 5852 5916.000 1463 1475.000
8 Bijay Kumar Bhagat 162 717 0 0 5 14 167 731 2868 2620.000 717 659.000
9 Bikash Kr Dehari 390 1456 0 0 2 2 392 1458 5824 5595.990 1456 1390.000
10 Bindiya SHG 114 406 0 0 4 15 118 421 1624 1519.960 406 376.000
11 Bishwanath Ray 355 1575 1 6 3 14 359 1595 6328 6142.200 1582 1542.910
12 Champa Mahila Mandal SHG 368 1859 0 0 4 11 372 1870 7440 6967.030 1860 1741.950
13 Chhutar Marandi 306 1259 0 0 0 0 306 1259 5036 4836.000 1259 1202.000
14 Dinesh Rajak 305 1316 0 0 5 11 310 1327 5264 5163.920 1316 1289.000
15 Ganesh SHG 127 455 0 0 1 1 128 456 1820 1503.880 455 375.990
16 Gopin Tudu 385 1835 0 0 7 20 392 1855 7340 6983.970 1835 1739.000
17 Harijan Self Help Group 252 1140 0 0 2 8 254 1148 4560 4379.800 1140 1088.840
18 Hiralal Prasad 229 996 1 4 12 47 242 1047 4012 4064.000 1003 1016.000
19 Laxmi Swayan Sahayata Somuh 262 1264 0 0 2 7 264 1271 5052 4972.000 1263 1237.000
20 Maa Kali SHG 110 437 0 0 6 24 116 461 1748 1696.000 437 424.000
21 Mahila Mandal SHG Jamugaria 386 1768 0 0 6 20 392 1788 7072 6684.000 1768 1679.000
22 Mahila SHG Paderkola 238 1200 0 0 6 18 244 1218 4800 4620.000 1200 1158.000
23 Md Soukat Ali 371 1542 0 0 12 39 383 1581 6172 6083.990 1543 1518.000
24 MERIKELA HANSDA 228 1065 0 0 4 9 232 1074 4260 4175.940 1065 1043.840
25 Raghunath Prasad Bhagat 382 1772 0 0 5 13 387 1785 7088 7200.000 1772 1799.000
26 Ram Naresh Prasad Bhagat 322 1287 0 0 11 37 333 1324 5148 4808.000 1287 1200.000
27 Ramesh Tudu 360 1646 0 0 2 10 362 1656 6584 6278.380 1646 1563.230
28 RANI SOREN 273 1271 0 0 6 20 279 1291 5080 4828.000 1270 1207.000
29 Saheli SHG 283 1433 0 0 1 3 284 1436 5732 5474.540 1433 1361.450
30 Sapan Kumar 291 1390 0 0 15 46 306 1436 5560 5484.000 1390 1367.000
31 Shyam Pargana SHG 409 1853 0 0 5 20 414 1873 7412 6851.970 1853 1715.000
32 Siddik Ansari 366 1534 0 0 4 18 370 1552 6136 6095.000 1534 1522.990
33 Sitaram Pahariya 296 1149 0 0 3 6 299 1155 4596 3939.990 1149 992.990
34 Subhasini Soren 421 2068 0 0 13 46 434 2114 8272 7991.980 2068 2002.000
35 Suleman Hembram 271 1109 0 0 4 19 275 1128 4436 3680.000 1109 920.000
Total 10087 44991 2829 10515 192 619 13108 56125 278961 271553.52 45004 43118.16
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023