PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : RANCHI)(Block : Bundu (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANUP PRAJAPATI 195 664 0 0 25 67 220 731 2656 2336.000 664 584.000
2 BHAGWAT PRASAD SAHU 162 565 0 0 9 25 171 590 2260 2004.000 565 501.000
3 CHINTA MOHAN MAHTO 173 614 0 0 22 60 195 674 2456 2280.000 614 570.000
4 JITENDRA ORAON 79 278 0 0 2 4 81 282 1112 996.000 278 249.000
5 KAILASHNATH JAISWAL 152 592 1 5 5 14 158 611 2396 2184.000 599 546.000
6 MADAN MOHAN BHAGAT 146 522 0 0 3 8 149 530 2088 2028.000 522 507.000
7 MANSA PANDEYA 200 706 5 11 9 21 214 738 2964 2800.000 741 700.000
8 MD TAUFIQ ALAM 165 589 0 0 17 33 182 622 0 0.000 0 0.000
9 NIRMAL KUMAR JAISWAL 289 1056 2 7 17 49 308 1112 4280 4068.000 1070 1017.000
10 PURYENDU HALDAR 177 643 3 9 4 5 184 657 2656 2455.000 664 614.000
11 RADHA SHAYAM DAS 179 566 2 5 7 16 188 587 2320 0.000 580 0.000
12 RAJENDRA PRASHAD SINGH 72 239 0 0 3 10 75 249 956 868.000 239 217.000
13 RAJESH KUMAR JAISWAL 191 703 4 14 6 12 201 729 2924 2912.000 731 728.000
14 RAKESH KUMAR JAISWAL 280 1025 1 5 22 73 303 1103 4128 4136.000 1032 1034.000
15 RANJAN SINGH MUNDA 132 422 1 4 8 16 141 442 1716 1624.000 429 406.000
16 SAMIR KUMAR HALDAR 157 550 4 13 2 6 163 569 2312 2152.000 578 538.000
17 SANGEETA DEVI 159 608 0 0 10 29 169 637 2432 2404.000 608 601.000
18 SANJEET LAHERI 53 189 0 0 0 0 53 189 756 0.000 189 0.000
19 SANTOSHI DEVI 171 573 5 17 12 28 188 618 2432 4419.980 608 1105.000
20 SATYA NARAYAN BHAGAT 137 448 0 0 4 9 141 457 1792 1664.000 448 416.000
21 SHASHI PRABHA UPPADHAY 211 710 2 3 19 52 232 765 2896 2872.000 724 718.000
22 SHYAM SUNDAR CHAKRAWARTI 117 423 1 1 10 22 128 446 1720 2266.000 430 565.000
23 TULSI DAS 182 708 2 4 14 38 198 750 2888 2956.000 722 739.000
24 YADU GOPAL KUNDU 243 801 3 9 14 31 260 841 5644 4940.000 1411 1238.000
Total 4022 14194 36 107 244 628 4302 14929 57784 54364.98 14446 13593
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023