PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Albert Ekka(Jari))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 CHAMELI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 109 642 0 0 2 6 111 648 2568 2484.000 642 621.000
2 ASHOK MARIYANUS KERKETA 330 1623 53 295 24 76 407 1994 7976 7382.230 1994 1846.970
3 BARDAN TIRKI 253 1298 63 323 48 179 364 1800 6956 6715.990 1739 1680.000
4 DEMI BSO ALBERT EKKA 0 0 96 430 0 0 96 430 3360 3360.000 0 0.000
5 DILIP CHIK BADAAIK 201 1023 101 599 18 58 320 1680 6920 6641.990 1730 1651.410
6 JAGRITI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 153 873 11 68 27 120 191 1061 3800 3595.900 950 902.960
7 JAIKUB TOPPO 173 799 30 150 16 52 219 1001 4036 3926.000 1009 978.990
8 JULI SHG 70 360 31 179 5 25 106 564 2308 2148.000 577 537.000
9 JYOTI SHG GITA DEVI 65 336 6 37 15 61 86 434 1512 1332.000 378 329.010
10 MD SAHADAT KURESI 293 1241 53 226 46 128 392 1595 6448 6147.250 1612 1538.000
11 MD SHAMIMULLHA 145 809 45 260 9 43 199 1112 4496 4232.010 1124 1060.430
12 NASIMA KHATUN 279 1384 109 537 62 223 450 2144 8588 8140.000 2147 2034.970
13 NURI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 103 472 41 198 7 12 151 682 3036 2891.980 759 717.980
14 PARWEJ ALAM 202 1050 13 67 39 198 254 1315 4564 4340.000 1141 1091.000
15 PAYAL SWAYAM SAHAYATA SAMUH 103 543 16 86 18 81 137 710 2620 2563.960 655 640.980
16 RATRANI SAWANY SAHAYATA SAMUH 170 847 18 112 20 74 208 1033 3892 3687.980 973 921.980
17 ROSHNI MAHILA MANDAL 199 944 39 179 12 39 250 1162 4868 4563.870 1217 1134.900
18 SATSANG DURGA VAHINI SHG 115 566 43 179 4 8 162 753 3468 2738.880 867 741.520
19 SATYNARAYAN NAND 257 1225 44 211 6 23 307 1459 6132 5904.000 1533 1475.990
20 VIKASH DAL SAVANY SAHAYATA SAMUH SIKARI 129 648 33 150 36 148 198 946 3516 3324.000 879 827.000
21 XAVIOUR MINJ 191 980 46 271 49 201 286 1452 5208 5060.000 1302 1264.000
Total 3540 17663 891 4557 463 1755 4894 23975 96272 91180.04 23228 21996.09
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023