PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Kurdeg)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ARCHNA TOPPO 126 570 33 168 0 0 159 738 3204 0.000 801 0.000
2 Ashok Kumar Chadarimunda 330 1422 95 387 0 0 425 1809 8348 0.000 2087 0.000
3 DHARM SAAY 260 1042 28 109 0 0 288 1151 4952 0.000 1238 0.000
4 EMRENSIYA BECK KHINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
5 Fransis Minj Chadrimunda 381 1622 54 226 0 0 435 1848 8000 0.000 2000 0.000
6 Ganga prasad kurdeg 318 1409 77 315 0 0 395 1724 7792 0.000 1948 0.000
7 Goverdhan Prashad Dumardih 404 1599 88 346 0 0 492 1945 8860 0.000 2215 0.000
8 Jagriti SHG Dhodhi 279 1391 6 29 0 0 285 1420 5732 0.000 1433 0.000
9 Jyoti SHG Girija Toli 196 858 12 58 0 0 208 916 3768 0.000 942 0.000
10 Kalindra Raut Dumardih 130 593 24 97 0 0 154 690 3044 0.000 761 0.000
11 KHRISTOPHAR TOPPO KURDEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
12 khristopher Ekka 95 503 23 114 0 0 118 617 2656 0.000 664 0.000
13 LAKSHAMI PRASHAD 417 1880 11 51 0 0 428 1931 7828 0.000 1957 0.000
14 Lily SHG Chatakahu 130 530 57 237 0 0 187 767 3716 0.000 929 0.000
15 MAHAVIR PRASAD KUTMAKACHCHHAR 746 3226 74 343 0 0 820 3569 14976 0.000 3744 0.000
16 MAHILA S H G KALOTOLI 102 500 14 62 0 0 116 562 2392 0.000 598 0.000
17 Mariyanus Kujur 208 1014 86 459 0 0 294 1473 6464 0.000 1616 0.000
18 Mohan Prasad 315 1335 80 353 0 0 395 1688 7580 0.000 1895 0.000
19 MUNILAL SAV BARKIBUARA 378 1636 76 273 0 0 454 1909 8672 0.000 2168 0.000
20 Nand Kishor Sav Gariyajor 221 1044 32 120 0 0 253 1164 5072 0.000 1268 0.000
21 PANCHRAM RAM 318 1457 99 466 0 0 417 1923 8600 0.000 2150 0.000
22 PTG KURDEG BSO 2 3 177 563 0 0 179 566 6207 0.000 3 0.000
23 S H G Ashanbeda DhakaToli 113 557 86 416 0 0 199 973 4636 0.000 1159 0.000
24 S H G KHALIJOR PAKRITOLI 94 417 48 218 0 0 142 635 3012 0.000 753 0.000
25 S H G NAVAPARA 68 315 28 155 0 0 96 470 2044 0.000 511 0.000
26 SANAJAY KUMAR JAYASAWAL BARAKIBIYURA 311 1373 68 311 0 0 379 1684 7396 0.000 1849 0.000
27 SANDEEP KUMAR BECK 174 762 32 150 1 2 207 914 3944 0.000 986 0.000
28 SHG Amba Toli 212 954 41 218 0 0 253 1172 4964 0.000 1241 0.000
29 SHG Bairtoli Khinda 164 737 35 162 0 0 199 899 3928 0.000 982 0.000
30 SHG Bhaimunda 110 528 9 39 0 0 119 567 2364 0.000 591 0.000
31 SHG BHALMANDA GARIYAJOR 183 753 12 45 0 0 195 798 3348 0.000 837 0.000
32 SHG DUMARDIH Littimara 168 719 78 354 0 0 246 1073 5060 0.000 1265 0.000
33 SHG Kasdega KaloToli 207 909 39 159 0 0 246 1068 4728 0.000 1182 0.000
34 SHG KenduToli B 154 757 17 93 0 0 171 850 3504 0.000 876 0.000
35 SHG Navatoli 140 603 58 240 0 0 198 843 4036 0.000 1009 0.000
36 SHG Sarpmund Kendutoli A 93 487 24 117 0 0 117 604 2620 0.000 655 0.000
37 sunil gupta kurdeg 167 717 35 150 0 0 202 867 3848 0.000 962 0.000
38 SURESH PRASAD JAYASAVAL 74 341 14 54 0 0 88 395 1756 0.000 439 0.000
39 SURJAN PRASAD GUPTA PARKALA 349 1426 35 117 0 0 384 1543 6684 0.000 1671 0.000
40 VIMAL LAKRA HETHAMA 379 1959 69 353 0 0 448 2312 9768 0.000 2442 0.000
Total 8516 37948 1874 8127 1 2 10391 46077 205503 0 49827 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024