PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Kurdeg)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Ashok Kumar Chadarimunda 331 1440 94 386 5 14 430 1840 8392 7708.000 2098 1928.000
2 DHARM SAAY 260 1046 28 110 2 2 290 1158 4968 4655.840 1242 1157.760
3 EMRENSIYA BECK KHINDA 178 776 33 151 13 27 224 954 4028 3740.000 1007 926.010
4 Fransis Minj Chadrimunda 385 1655 54 227 5 13 444 1895 8132 7391.940 2033 1849.970
5 Ganga prasad kurdeg 307 1433 78 357 13 31 398 1821 7916 7887.890 1979 1968.940
6 Goverdhan Prashad Dumardih 413 1656 88 352 8 29 509 2037 9088 8299.990 2272 2065.990
7 Jagriti SHG Dhodhi 277 1390 6 29 3 9 286 1428 5728 5431.220 1432 1351.840
8 Jyoti SHG Girija Toli 194 856 12 58 3 5 209 919 3760 3461.190 940 852.420
9 Kalindra Raut Dumardih 131 600 24 98 2 6 157 704 3072 2818.640 768 700.970
10 KHRISTOPHAR TOPPO KURDEG 128 577 32 164 10 16 170 757 3204 3068.670 801 739.380
11 khristopher Ekka 93 496 23 114 5 15 121 625 2628 2512.000 657 628.000
12 LAKSHAMI PRASHAD 414 1879 11 51 6 13 431 1943 7824 7575.970 1956 1892.990
13 Lily SHG Chatakahu 130 536 57 238 4 6 191 780 3740 3511.990 935 865.010
14 MAHAVIR PRASAD KUTMAKACHCHHAR 722 3168 74 344 47 115 843 3627 14744 13668.000 3686 3415.000
15 MAHILA S H G KALOTOLI 105 508 14 62 1 5 120 575 2424 2087.080 606 521.870
16 Mariyanus Kujur 203 1015 86 460 6 16 295 1491 6468 6276.000 1617 1569.000
17 Mohan Prasad 313 1337 80 353 6 15 399 1705 7588 7218.000 1897 1805.000
18 MUNILAL SAV BARKIBUARA 379 1668 76 278 2 3 457 1949 8800 8280.970 2200 2057.250
19 Nand Kishor Sav Gariyajor 216 1030 32 121 12 32 260 1183 5016 4824.000 1254 1204.000
20 PANCHRAM RAM 315 1449 99 466 9 19 423 1934 8568 8332.000 2142 2077.000
21 PTG KURDEG BSO 2 3 177 564 0 0 179 567 6207 5074.960 3 0.000
22 S H G Ashanbeda DhakaToli 107 554 86 419 6 8 199 981 4624 4518.100 1156 1127.000
23 S H G KHALIJOR PAKRITOLI 89 407 48 219 5 13 142 639 2972 2803.970 743 700.000
24 S H G NAVAPARA 66 313 28 155 4 11 98 479 2036 1912.020 509 477.870
25 SANAJAY KUMAR JAYASAWAL BARAKIBIYURA 314 1393 68 311 17 42 399 1746 7476 6915.180 1869 1728.330
26 SHG Amba Toli 202 938 41 220 10 18 253 1176 4900 4695.980 1225 1178.000
27 SHG Bairtoli Khinda 161 742 35 162 4 8 200 912 3948 3725.840 987 924.860
28 SHG Bhaimunda 108 523 9 39 2 7 119 569 2344 2219.420 586 537.720
29 SHG BHALMANDA GARIYAJOR 183 776 12 45 7 20 202 841 3440 3051.900 860 741.820
30 SHG DUMARDIH Littimara 170 731 78 358 10 25 258 1114 5108 4681.360 1277 1154.130
31 SHG Kasdega KaloToli 205 905 40 163 3 10 248 1078 4740 4327.710 1185 1082.850
32 SHG KenduToli B 147 750 17 93 9 23 173 866 3476 3171.440 869 787.710
33 SHG Navatoli 136 605 58 242 7 14 201 861 4044 3783.050 1011 938.470
34 SHG Sarpmund Kendutoli A 94 493 24 118 0 0 118 611 2644 2464.150 661 611.860
35 sunil gupta kurdeg 163 714 35 151 5 8 203 873 3836 3699.950 959 922.930
36 SURESH PRASAD JAYASAVAL 72 337 14 54 9 19 95 410 1740 1704.000 435 426.000
37 SURJAN PRASAD GUPTA PARKALA 347 1426 35 117 19 51 401 1594 6684 5986.030 1671 1488.990
38 VIMAL LAKRA HETHAMA 363 1945 69 360 19 46 451 2351 9712 9256.140 2428 2309.540
Total 8423 38070 1875 8209 298 714 10596 46993 206019 192740.59 49956 46714.48
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023