PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : WEST SINGHBHUM)(Block : Manoharpur)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Anand Singh 59 222 19 73 16 43 94 338 1420 1276.000 355 319.000
2 Ashok surin 288 1005 114 382 28 64 430 1451 7212 5952.000 1803 1487.990
3 Atul kumar gupta 59 216 27 99 15 52 101 367 1620 1548.000 405 387.000
4 Basant nayak 253 733 138 563 50 110 441 1406 8988 8988.000 2247 2247.000
5 Bhaturam sandil 181 481 63 236 22 58 266 775 3688 3407.930 922 851.960
6 Biswjeet Shamad 243 822 69 251 86 226 398 1299 5220 4776.000 1305 1190.000
7 Charitra prasad 143 488 15 68 30 70 188 626 3336 3059.980 834 735.990
8 Darshan mahto 218 1050 85 288 25 64 328 1402 6580 6580.000 1645 1645.000
9 Jaikishan mahto 250 711 67 281 43 102 360 1094 7596 6793.970 1899 1693.050
10 Jogeshwar gope 132 328 38 153 23 60 193 541 2376 2376.000 594 594.000
11 Juliyan lugun 137 539 62 259 28 73 227 871 3892 3892.000 973 973.000
12 Krishna saw 45 176 6 18 3 9 54 203 872 764.000 218 191.000
13 Madhu sudan mahto 310 984 138 502 38 106 486 1592 7800 7800.000 1950 1950.000
14 Mes Manoharpur lamps 101 318 18 61 28 68 147 447 1776 1571.990 444 392.930
15 Motilal mahto 468 1201 25 86 64 136 557 1423 5504 5092.000 1376 1272.980
16 Nawdeep nayak 257 845 259 1031 60 154 576 2030 10632 10496.000 2658 2588.000
17 Prabhu sahay hembrom 287 734 261 1065 13 33 561 1832 10244 10144.000 2561 2536.000
18 Rajesh Sharma 244 873 34 115 17 30 295 1018 4444 2664.000 1111 666.000
19 Rameshwar shah 0 0 1 3 1 1 2 4 28 0.000 7 0.000
20 Savitri devi 122 411 44 139 4 5 170 555 0 0.000 0 0.000
21 Shudhir kumar mahto 230 838 118 399 35 66 383 1303 6656 6011.980 1664 1503.990
22 Suleman jojo 426 1492 133 501 38 72 597 2065 9692 9692.000 2423 2423.000
23 Sunil kumar 211 753 31 112 47 145 289 1010 3880 3753.880 970 940.900
24 Umesh singh 49 150 13 48 2 3 64 201 0 0.000 0 0.000
25 Adarsh swyn sahayta samuh 150 370 29 103 21 40 200 513 2292 2292.000 573 573.000
26 Ambey mahila swyn sahayta 68 247 43 163 0 0 111 410 0 0.000 0 0.000
27 Asha mahila manch 84 153 98 382 83 251 265 786 3356 3172.000 839 793.000
28 Asha swyn shayta samuh 211 656 50 186 27 60 288 902 7444 3487.000 1861 878.000
29 Asha swyn shayta samuh Dumrita 154 538 34 141 44 88 232 767 3104 2924.000 776 730.990
30 Deepak Mahila Swayam Sahayta Samuh 181 504 92 414 47 93 320 1011 4592 4592.000 1148 1148.000
31 Dhasrath purty 191 485 48 104 18 33 257 622 3284 3284.000 821 821.000
32 Dr Ambedkar mahila samiti 29 100 137 507 109 279 275 886 4236 3960.000 1059 984.020
33 Durga mahila swyn samuh 89 257 84 251 105 304 278 812 3380 2858.000 845 717.000
34 Ekjuth Mahila Sawayan Sahayta Samuh 138 604 68 281 34 72 240 957 4320 4012.000 1080 996.990
35 Gayatri mahila mandal 219 792 9 37 1 2 229 831 0 0.000 0 0.000
36 Gulab Baha Mahila Samuh 73 191 60 248 8 15 141 454 2444 2444.000 611 611.000
37 Guruvari deogam 576 1398 205 769 394 691 1175 2858 11332 9464.000 2833 2366.000
38 Harihar swyn shayata samuh 185 718 44 129 37 89 266 936 4104 4092.000 1026 1023.000
39 Indira mahila adivasi swyn sahayta samuh 193 409 74 243 61 167 328 819 3708 3672.000 927 911.000
40 Jagatmal Pathak 67 226 13 51 30 75 110 352 1268 1072.000 317 263.960
41 Jagruk Mahila Sawayan Sahayta Samuh 169 583 140 590 16 49 325 1222 6252 6252.000 1563 1563.000
42 Jai Prakash Mahto 151 473 156 584 55 178 362 1235 6260 6260.000 1565 1565.000
43 Jivan Jyoti Sawayan Sahayta Samuh 99 326 232 969 25 74 356 1369 7800 7708.000 1950 1927.000
44 Johar swyn sahyta samuh 220 630 71 265 50 120 341 1015 4508 4256.000 1127 1064.000
45 Jyoti Mahilla Swayam Sahaita Shamu 187 379 154 400 39 67 380 846 5828 5828.000 1457 1457.000
46 Kamal mahila swyn sahayta samuh Tangrai 175 558 58 201 25 51 258 810 3856 3522.890 964 879.750
47 Kamal Swayam Sahayta Samuh 146 610 0 0 16 21 162 631 2440 2440.000 610 610.000
48 Kishan mahto 135 440 87 294 20 55 242 789 4196 3764.000 1049 941.000
49 Lowasol mahila samiti 239 817 34 132 58 105 331 1054 4220 4220.000 1055 1055.000
50 Maa Parwati Mahila Swayam Sahayta Samuh 85 220 133 550 15 29 233 799 4604 4604.000 1151 1151.000
51 Mahila sarna swyn samuh 100 191 96 403 53 70 249 664 3452 0.000 863 0.000
52 Mahila maburu swyn samuh 142 297 57 232 47 93 246 622 2784 2784.000 696 696.000
53 Mahila swyn sahayta samuh 43 159 41 163 2 2 86 324 0 0.000 0 0.000
54 Mahila swyn sahayta samuh Jojogutu 82 118 99 434 17 23 198 575 3244 3244.000 811 811.000
55 Mahila swyn sahayta samuh Mahuldiha 251 736 2 5 46 137 299 878 3000 3000.000 750 750.000
56 Mahila vikash swyn samuh 242 838 80 358 31 95 353 1291 5592 5592.000 1398 1398.000
57 Muskaan Mahila Swayam Sahayta Samuh 76 250 112 434 11 22 199 706 4136 4136.000 1034 1034.000
58 Neela Mahila Sawayan Sahayta Samuh 462 933 79 262 65 89 606 1284 5944 5944.000 1486 1486.000
59 Prakash swyn shayta samuh 176 600 40 166 33 96 249 862 3520 3520.000 880 880.000
60 Prerna kendra mahila samiti 43 147 120 440 36 99 199 686 3948 3255.990 987 820.000
61 PTG MANOHARPUR BSO 0 0 7 18 0 0 7 18 245 245.000 0 0.000
62 Ram charan purty 99 237 54 241 22 42 175 520 2460 1544.000 615 386.000
63 RAVI SHAH 137 523 19 70 24 54 180 647 2620 2472.000 655 618.000
64 Renu swyn shayta samuh 255 740 114 336 71 220 440 1296 6152 6152.000 1538 1538.000
65 Sagen swyn shayta samuh 300 923 29 99 20 45 349 1067 4504 3789.000 1126 954.000
66 Saheli swyn sahayta samuh 134 410 56 206 28 40 218 656 3208 3208.000 802 802.000
67 Santosh nayak 370 1123 120 469 58 172 548 1764 7852 7852.000 1963 1963.000
68 Saranda swyn shayta samuh 212 630 70 232 31 84 313 946 4480 4480.000 1120 1120.000
69 Shiv Guru Mahila Swayam Sahayta Samuh 61 195 88 377 8 15 157 587 3244 2896.000 811 724.000
70 Sita swyn shayta samuh 144 427 53 153 43 88 240 668 3192 3192.000 798 798.000
71 Sri Amrendar kumar mahto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
72 Sri Durga mahila mandal swyn sahayta samuh 388 845 53 190 45 111 486 1146 4864 3351.120 1216 837.630
73 Sujata swyn sahayta 97 333 135 540 35 84 267 957 6896 4900.000 1724 1225.000
74 Sundar swyn sahayta samuh 120 340 50 198 19 49 189 587 2760 2760.000 690 690.000
75 Tuleshwar mahto 296 1056 184 668 103 248 583 1972 9376 9376.000 2344 2344.000
76 Tulsi Mahila Sawayan Shayta Samuh 75 356 173 706 53 125 301 1187 6268 6268.000 1567 1567.000
77 Ujala mahila swyn shayta samuh Bitkilsoy 295 606 174 583 157 385 626 1574 7296 7296.000 1824 1824.000
78 Ujala swyn shayta samuh Ichapid 198 852 114 425 27 52 339 1329 6600 6600.000 1650 1650.000
79 Ujjwal mahila swyn samuh Dokakata 229 775 30 97 85 204 344 1076 3940 3413.150 985 854.110
80 Vijay saw 175 593 29 111 39 91 243 795 3188 2583.950 797 646.980
81 Vikash mahila samiti 239 844 111 451 42 85 392 1380 6484 6484.000 1621 1621.000
Total 14368 44131 6320 23794 3305 7678 23993 75603 353533 327157.83 88322 81656.22
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023