PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : West Singhbhum)(Block : Jhinkpani)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Singray mundueya 198 734 163 665 35 91 396 1490 7500 7119.000 1875 1785.000
2 Akhilesh kumar Verma 323 1176 136 494 17 40 476 1710 8512 6744.000 2128 1686.000
3 Anamika swyn Sahayta Samuh 124 502 78 299 2 4 204 805 4192 3740.000 1048 935.000
4 Anasul Hora Mahila Samity 130 568 45 168 15 39 190 775 3532 3015.980 883 745.000
5 Atalba Mahila Samity 378 1605 76 296 13 27 467 1928 8548 7610.560 2137 1899.900
6 Banmali Alda 371 1246 49 183 22 47 442 1476 6356 5280.000 1589 1320.000
7 Binod Prasad 310 1231 93 426 5 14 408 1671 0 0.000 0 0.000
8 Brajmohan Munduia 301 1055 92 331 13 27 406 1413 6796 6172.000 1699 1533.000
9 Damodar Bari 184 616 5 9 4 7 193 632 2604 2488.000 651 620.000
10 Dhanunjay Gaur 476 1584 77 250 17 44 570 1878 8492 7032.000 2123 1757.000
11 Dishom Rumul Mahila Mandal 217 814 128 446 38 81 383 1341 6840 5995.970 1710 1480.890
12 Gurucharan Munda 221 824 142 561 17 38 380 1423 7272 6476.000 1818 1558.000
13 Hora Marshal Mahila mandal 141 606 42 179 10 34 193 819 3600 3588.000 900 897.000
14 Jagran Mahila Mandal 269 1126 90 382 2 8 361 1516 7024 6572.000 1756 1641.000
15 Jan Jagrity Mahila Samity 141 553 182 708 14 27 337 1288 7308 6984.000 1827 1736.000
16 Jaynti Tamsoy 30 165 48 204 3 7 81 376 2004 1883.990 501 470.980
17 Jayram Deogam 150 544 43 190 5 7 198 741 3380 3063.990 845 765.000
18 Jyoti Mahila mandal Matagutu 358 1415 104 368 13 32 475 1815 8572 7888.000 2143 1970.000
19 Jyoty Swyn Sahyata Samuh Nayagaon 832 2932 108 356 25 60 965 3348 14752 13720.000 3688 3430.000
20 Jyoty Mahila Shamu Raghunathpur 269 974 45 173 12 32 326 1179 12684 11572.010 3171 2902.010
21 Kamal Kishor Nayak 392 1331 117 562 26 55 535 1948 8600 7675.920 2150 1890.920
22 KUMARI REKHA RANI GOPE 357 1296 151 654 22 51 530 2001 9412 8716.000 2353 2177.000
23 Melong Udu hora urunm 180 795 39 184 17 36 236 1015 4272 3936.000 1068 979.000
24 Menjari Munda 160 604 35 116 37 76 232 796 3396 2487.920 849 617.540
25 Om Prakash Budiuli 141 532 2 3 2 4 145 539 2184 2116.000 546 530.000
26 Pawitry Khalko 252 901 41 154 10 22 303 1077 4752 4544.000 1188 1086.000
27 Prem Prakash Balmuchu 294 1219 143 553 18 43 455 1815 8880 8192.000 2220 2026.000
28 Sagar Budiuli 221 854 109 338 11 33 341 1225 6468 5136.000 1617 1288.000
29 Saluka Sundi 342 1247 87 318 30 60 459 1625 7424 6511.000 1856 1624.000
30 Sanjay Balmuchu 139 600 104 364 4 10 247 974 5312 4952.000 1328 1238.000
31 SEYA MASKAL MAHILA SWAYM SAHAYTA SAMUH 164 594 70 251 6 16 240 861 4336 4135.950 1084 1003.990
32 Siyan Maskal Swyam Sahayta Samuh 205 634 71 301 3 5 279 940 4524 4220.000 1131 1008.000
33 Sristy Mahila Mandal 229 830 54 192 6 18 289 1040 4832 4536.000 1208 1134.000
34 Turi Kunkal 420 1533 11 36 5 9 436 1578 6440 5884.000 1610 1461.000
35 Vikash SHG 199 776 94 355 16 31 309 1162 5736 5267.970 1434 1299.000
Total 9118 34016 2874 11069 495 1135 12487 46220 216536 195256.26 54134 48494.23
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024