PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : WEST SINGHBHUM)(Block : Jhinkpani)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Singray mundueya 205 717 172 676 42 115 419 1508 7684 7148.000 1921 1787.000
2 Akhilesh kumar Verma 366 1264 137 497 20 42 523 1803 8892 7552.000 2223 1888.000
3 Anamika swyn Sahayta Samuh 122 494 79 302 4 10 205 806 4188 3743.000 1047 938.990
4 Anasul Hora Mahila Samity 127 559 45 169 16 43 188 771 3496 3168.010 874 793.980
5 Atalba Mahila Samity 378 1612 77 298 17 36 472 1946 8604 7685.480 2151 1885.230
6 Banmali Alda 367 1238 49 183 24 50 440 1471 6324 5524.000 1581 1381.000
7 Binod Prasad 320 1256 98 444 13 30 431 1730 0 0.000 0 0.000
8 Brajmohan Munduia 320 1097 106 371 16 27 442 1495 7356 6411.850 1839 1603.000
9 Damodar Bari 194 687 5 9 9 23 208 719 2888 2632.000 722 659.990
10 Dhanunjay Gaur 502 1690 83 275 29 62 614 2027 9084 7391.000 2271 1849.000
11 Dishom Rumul Mahila Mandal 215 846 129 449 53 102 397 1397 6996 6100.000 1749 1525.000
12 Gurucharan Munda 229 860 143 567 20 43 392 1470 7444 6968.000 1861 1742.000
13 Hora Marshal Mahila mandal 147 621 44 189 10 30 201 840 3716 3532.000 929 881.000
14 Jagran Mahila Mandal 279 1158 90 383 5 12 374 1553 7152 6804.000 1788 1701.000
15 Jan Jagrity Mahila Samity 141 558 182 710 16 24 339 1292 7328 7254.000 1832 1815.000
16 Jaynti Tamsoy 31 171 48 204 3 7 82 382 2028 2004.000 507 501.000
17 Jayram Deogam 156 558 43 190 12 27 211 775 3436 2972.000 859 742.000
18 Jyoti Mahila mandal Matagutu 358 1427 105 371 24 70 487 1868 8648 8127.960 2162 2025.500
19 Jyoty Swyn Sahyata Samuh Nayagaon 849 2982 113 364 42 106 1004 3452 15088 14111.870 3772 3521.840
20 Jyoty Mahila Shamu Raghunathpur 274 988 46 174 29 65 349 1227 13008 11967.000 3252 2985.910
21 Kamal Kishor Nayak 403 1337 120 568 26 56 549 1961 8708 7899.970 2177 1963.830
22 KUMARI REKHA RANI GOPE 358 1318 151 655 30 62 539 2035 9500 8639.960 2375 2158.000
23 Melong Udu hora urunm 188 826 39 184 15 30 242 1040 4396 4011.880 1099 1001.000
24 Menjari Munda 167 630 38 127 43 91 248 848 3584 3027.950 896 756.990
25 Om Prakash Budiuli 142 537 2 3 3 5 147 545 2204 2173.990 551 545.000
26 Pawitry Khalko 255 921 43 158 15 30 313 1109 4888 4652.000 1222 1159.000
27 Prem Prakash Balmuchu 296 1233 148 566 25 65 469 1864 9076 8384.000 2269 2093.000
28 Sagar Budiuli 213 821 110 342 17 63 340 1226 6364 5406.380 1591 1371.950
29 Saluka Sundi 349 1257 89 319 29 62 467 1638 7520 7158.980 1880 1796.960
30 Sanjay Balmuchu 150 621 111 381 4 11 265 1013 5592 5012.000 1398 1253.000
31 SEYA MASKAL MAHILA SWAYM SAHAYTA SAMUH 175 651 76 265 7 17 258 933 4732 4211.990 1183 1053.000
32 Siyan Maskal Swyam Sahayta Samuh 214 653 75 312 4 7 293 972 4712 4411.990 1178 1103.000
33 Sristy Mahila Mandal 250 894 57 196 12 23 319 1113 5172 4692.000 1293 1173.000
34 Turi Kunkal 423 1501 11 37 6 11 440 1549 6312 5600.000 1578 1402.000
35 Vikash SHG 198 775 94 355 17 32 309 1162 5732 5184.000 1433 1298.000
Total 9361 34758 2958 11293 657 1489 12976 47540 221852 201563.26 55463 50354.17
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023