PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : JAMTARA)(Block : Mihijam (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AANAND SOREN 169 748 0 0 28 62 197 810 2992 2463.990 748 611.000
2 ANANT MOHAN PRASAD KESHRI 176 711 0 0 133 411 309 1122 2844 2792.000 711 698.000
3 GHURAN PASWAN 195 625 0 0 178 532 373 1157 2500 2408.000 625 600.000
4 JYOTSANA PRASAD 119 442 0 0 7 23 126 465 1768 1672.000 442 414.980
5 KALI PAD MIRDHA 275 1213 0 0 59 202 334 1415 4852 4672.000 1213 1168.970
6 KANIKA BHATTACHARYA 169 635 0 0 52 117 221 752 2540 2358.990 635 587.870
7 KRISHNA GHOSHAL 153 525 1 3 25 74 179 602 2128 1763.990 532 447.000
8 KUMAR KRISHNA NAND JHA 294 1467 62 259 0 0 356 1726 7604 7419.980 1901 1847.000
9 KUMAR RAM PRAWESH 269 991 34 138 36 95 339 1224 4916 4576.000 1229 1131.060
10 MAMTA DEVI 306 1347 11 60 37 116 354 1523 5696 5510.000 1424 1378.000
11 MANOJ KUMAR DAS 301 1316 37 142 54 134 392 1592 6300 5695.290 1575 1424.000
12 MD NIJAM KHAN 315 1481 39 155 16 34 370 1670 7016 6615.970 1754 1654.000
13 NARESH KUMAR JAIN 313 1538 50 225 41 110 404 1873 7552 7420.000 1888 1855.000
14 NILAM DEVI 276 1116 10 31 67 225 353 1372 4744 4479.990 1186 1118.000
15 PAWAN KUMAR AGARWAL 239 1068 39 186 22 57 300 1311 5364 5212.000 1341 1303.000
16 RAM BALI SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
17 SANYUKTA MAHTO 179 631 0 0 20 57 199 688 2524 2475.990 631 601.990
18 SHAILENDRA YADAV 218 890 0 0 181 572 399 1462 3560 3143.940 890 776.900
19 SHAMBHU RAVI DAS 319 1522 45 187 124 408 488 2117 7348 6709.600 1837 1658.670
20 SHIBU PASWAN 172 668 0 0 113 327 285 995 2672 2508.000 668 627.000
21 SOHAN RAM 291 1222 0 0 44 130 335 1352 4888 4860.000 1222 1215.000
22 SURENDER NATH TIWARI 308 1450 59 236 131 459 498 2145 7452 7376.000 1863 1843.000
Total 5056 21606 387 1622 1368 4145 6811 27373 97260 92133.73 24315 22960.44
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023